x
Aquest lloc web només utilitza cookies pròpies, necessàries i funcionals. Si continua amb la navegació o tanca aquest avís, significarà que accepta i està d'acord amb el seu ús.
Més informació

Avís legal

1.- Titularitat de la Pàgina Web
D'acord amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la web http://www.algunapregunta.tv/ (d'ara endavant, el “Lloc web” o la “Web”) és titularitat d'Alguna Pregunta S.L. (d'ara endavant, “ALGUNA PREGUNTA”), el domicili social de la qual, a efectes de notificacions, es troba en:

  • Direcció: Carrer Diputació, 260, 5ena Planta - 08007 Barcelona
  • C.I.F.: B64965924
  • Telèfon +34 93 476 15 51
  • e-mail: info@algunapregunta.tv

El lloc web “www.algunapregunta.tv ” ha estat creat per ALGUNA PREGUNTA, amb caràcter informatiu i amb la finalitat de difondre l’activitat de la producció audiovisual, facilitar el contacte amb els clients i permetre la subscripció a notícies i serveis que ofereix ALGUNA PREGUNTA, estant el nom de domini, www.algunapregunta.tv, registrat a favor d’aquesta.

2.‐ Ús de la Web
El present Avís Legal (d'ara endavant, “Avís Legal”), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que ALGUNA PREGUNTA posa a la disposició dels usuaris a través de la Web.
D'aquesta manera, l'accés i ús de la Web suposen que l'usuari (d'ara endavant, l’“Usuari”) accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.
L'accés al Lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.
ALGUNA PREGUNTA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Web.
L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’ALGUNA PREGUNTA o de tercers, obligant-se a utilitzar la Web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de manera diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d'aquest.
En cas que s'incompleixi aquest Avís Legal o ALGUNA PREGUNTA sospiti raonablement que s’està incomplint, l’empresa es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

3.‐ Registre de l'usuari
L'accés a la informació i part dels continguts mostrats en la Web no requereix el registre per part dels Usuaris.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial
Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts de la Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look&feel), els signes distintius (marques, logos, noms comercials i el lema o reclam publicitari), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a ALGUNA PREGUNTA o disposa en el seu cas, del dret d'ús i explotació d'aquests, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.
L'ús de la Web per l'Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la Web, els seus continguts i/o els signes distintius d’ALGUNA PREGUNTA.
A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Web, els seus continguts i/o els signes distintius d’ALGUNA PREGUNTA.
Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

5.‐ Limitació de Responsabilitat
L'Usuari reconeix i accepta que l'ús de la Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa ALGUNA PREGUNTA no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la Web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui sofrir per l'ús de la Web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.
En particular, ALGUNA PREGUNTA no serà responsable de:

  • El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins de la Web. Referent a això, resultaran d'aplicació els termes recollits en l'apartat 6 del present Avís Legal.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol classe causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol classe produïts a l'Usuari que portin causa en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la Web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control d’ALGUNA PREGUNTA (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a ALGUNA PREGUNTA.

6.- Links o enllaços
El Lloc web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “Links”). En aquests casos, ALGUNA PREGUNTA actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Link amb continguts il·lícits o inadequats, preguem que ho comuniqui a ALGUNA PREGUNTA a través d'info@algunapregunta.tv. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
L'existència de Links de cap manera implica que ALGUNA PREGUNTA té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d'aquests en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links. Tampoc comporta l'existència d'aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat d’ALGUNA PREGUNTA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Links. En conseqüència, ALGUNA PREGUNTA no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i usi els mateixos.
L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la Web, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit d’ALGUNA PREGUNTA. L'establiment d'aquest enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ALGUNA PREGUNTA i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part d’ALGUNA PREGUNTA dels seus continguts o serveis.
En qualsevol cas, ALGUNA PREGUNTA es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.
7.- Seguretat
ALGUNA PREGUNTA fa els màxims esforços per a garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.
Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o executar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts. L'usuari del lloc web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en aquesta.
ALGUNA PREGUNTA no es fa responsable per qualsevol mena de perjudici sofert pels Usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquesta web.

8.- Legislació aplicable i Tribunals competents.
L'ús de la Web està regit i interpretat d'acord amb la Llei Espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Lloc Web, l'Usuari està d'acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i ALGUNA PREGUNTA serà tractat, d'acord amb la Legislació d'Usuari i Consumidors.
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.